เกี่ยวกับทีม

      ทีมนครสงขลาก้าวหน้า เป็นทีมการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนการเมือง อดีตข้าราชการ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ทีมีความสนใจและตั้งใจที่จะมาทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า เลยนำไปสู่ชื่อทีม ที่จะนำนครสงขลาก้าวข้ามกับดักการพัฒนา แล้วยกระดับศักยภาพของเมืองสงขลา ผ่านนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้ทีม “นครสงขลาก้าวหน้า”

    ผู้ก่อตั้งทีม ที่ทำหน้าที่รวบรวมคนที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่มีความพร้อมมาร่วมงาน คือ นายศรัญ  บิลพัฒน์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา (สมัยนายกฯ พีระ ตันติเศรณี) นายนิคม จันพุ่ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) นายสมโชค ดีลิ่น อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และนายอานุภาพ บุญช่วย อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดสงขลา  นี่คือกลุ่มคนสามเสาหลักที่เป็นผู้ก่อตั้ง “ทีมนครสงขลาก้าวหน้า”

    ต่อมาได้รับการทาบทาม ติดต่อบุคคลที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น นายสมนึก มีแสง อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล อดีตแรงงานจังหวัดสงขลา นางสาวสุภารัตน์ บุญสม นักธุรกิจ (ทายาทแสงเสียงหวน) นายจิตร ทวีตา อดีตประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ นายภูรินทร์ ทิพย์มณี อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายบุญเหิม สุวรรณขำ อดีตนายกสมาคมครู ผู้ปกครอง โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา และท้ายสุดคือตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนในหารขับเคลื่อนกิจกรรมของทีมนครสงขลาก้าวหน้า ในบทบาท เลขานุการของทีมฯ คือ นายเกรียงไกร  คมขำ อดีตประธานสาภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

    ทีมนครสงขลาก้าวหน้าจึงเป็นทีมการเมืองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม อย่างตั้งใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงยกระดับของเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักบริหารมืออาชีพ

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.