นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา
สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ
ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่
ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว
ฟื้นเกิดพื้นที่ ให้เยาวชนกล้าแสดงออก ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา
สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0
ทำทันที ให้หอนาฬิกาสงขลา บอกเวลาครบ 24 ชั่วโมง
จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ
1
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.