นโยบาย จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ

จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ

ทีมนครสงขลาก้าวหน้า ได้มีโอกาสรับฟังปัญหา ของพี่น้องผู้ประกอบอาชีพ รถตุ๊กๆโดยสาร และมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่เข้ามาพบกับทีมนครสงขลาก้าวหน้า
ด้วยความหวัง เข้ามาพบด้วยความอัดอั้น กับปัญหาที่เขาพบเจอในการประกอบอาชีพ อาทิ ปัญหาการวิ่งทับเส้นทาง ปัญหารถรางแย่งชิงนักท่องเที่ยว
ผลกระทบอันมาจากโควิด-19 ปัญหาปากท้อง

ซึ่งปัญหาดังกล่าวเราไม่ควรมองข้าม สำหรับทีมนครสงขลาก้าวหน้า รถตุ๊กๆ และมอเตอร์ไซต์รับจ้าง จัดเป็นระบบขนส่งมวลชน ที่มีความสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนเมือง ทั้งทางตรง และทางอ้อม

โดยที่ผ่านมาเทศบาลฯ แทบไม่เคยส่งเสริมสนับสนุน หรือดูแลอาชีพดังกล่าวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลย ดังนั้นสิ่งที่เราควรส่งเสริม คือ การแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง ส่งเสริมให้เขารู้ถึงสิทธิ์ เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานที่เขาควรได้รับ มีประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพ รถตุ๊กๆโดยสาร และมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง

นโยบายอื่นๆ

ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม
วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.