นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว
สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.