นโยบาย สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0 - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0

สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0

ภายใต้กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ โลกที่การสื่อสารไร้พรมแดน โลกแห่งการเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

เทศบาลนครสงขลา จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อม ที่จะต้องนำเทคโนโลยี เข้ามาบูรณาการร่วมกับการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูง ในการบริการพี่น้องประชาชน

นับเป็นที่ยอมรับ ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยี โดยเฉพาะแอปพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ดังนั้นการให้บริการสาธารณะที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูง เพื่อให้พี่น้องประชาชน เกิดความพึงพอใจมากที่สุด จึงเป็นหน้าที่ ของผู้บริหารที่ต้องเร่ง พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อรองรับการทำงาน ให้ทันยุค ทันสมัย แล้วประชาชนได้ประโยชน์ อาทิ

ถึงเวลาแล้วที่นครสงขลาจะก้าวสู่เมืองนวัตกรรมบ่อยาง 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
​กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว
ทำทันที ให้หอนาฬิกาสงขลา บอกเวลาครบ 24 ชั่วโมง
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.