นโยบาย ฟื้นเกิดพื้นที่ ให้เยาวชนกล้าแสดงออก ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ฟื้นเกิดพื้นที่ ให้เยาวชนกล้าแสดงออก ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม

ทำทันที ฟื้นเกิดพื้นที่ ให้เยาวชนกล้าแสดงออก • ล า น ด น ต รี  ล า น วั ฒ น ธ ร ร ม

​ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม นับเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความสำคัญในการผลิตลูกหลานชาวนครสงขลาให้เป็นศิลปิน ทั้งนักร้อง นักแสดง มโนราห์ หนังตะลุง  นักดนตรี ตลก ฯลฯ มาแล้วหลายต่อหลายคน 

เพราะพื้นที่ดังกล่าวนับเป็นเวทีฝึกซ้อม พัฒนาทักษะความสามารถ ในการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ จนที่เป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศมาแล้วหลายต่อหลายคน

นครสงขลาควรผลักดัน ปลูกฝังส่งเสริมลูกหลานเยาวชน เรื่องศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็น มโนรา หนังตะลุง ลิเกป่า เพลงบอก ที่มีค่าสูงส่ง เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เรียนรู้ หาเวทีให้ลูกหลานได้แสดงออก เพราะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ลูกหลานจะได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และท้ายสุดคือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เราเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ สิ่งที่นครสงขลาพึงมี คือฟื้นเกิดพื้นที่ ในการแสดงออกที่เรียกว่า “ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม” ภายใต้การนำของทีมนครสงขลาก้าวหน้า ที่มุ่งส่งเสริมรักษาความเป็นรากมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ
จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ
สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0
แก้ปัญหาให้น้องจ๋อ มีอาหารเพียงพอ และไม่ให้ก่อกวนชาวบ้าน
ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.