นโยบาย ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว

ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว

บ่อยางสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุ่มคนที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่มีความหลากหลาย หากพิจารณาสังคมบ่อยาง จะเห็นถึงความหลากหลาย ความสวยงาม ความรัก ความกลมเกลียว ดังปรากฏอย่างชัดเจน

ในบ่อยางประกอบด้วยประชาชน 3 เชื้อชาติ อันประกอบด้วย ชนเชื้อชาติจีน,ไทยและมุสลิม ความหลากหลายทั้ง 3 เชื้อชาติมีประวัติศาสตร์ การอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานหลายร้อยปี ซึ่งหากศึกษาประวัติศาสตร์ของเมือง กว่าจะมาเป็น "บ่อยาง" ในปัจจุบันนี้ เราสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุคที่สำคัญ ได้แก่

ในทุกปี เทศกาลหลักๆ ที่เป็นที่รู้จักของเมือง ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนดังกล่าว อาทิ งานวันสงขลา งานสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ซึ่งทางทีมนครสงขลาก้าวหน้า มีแนวคิดอยากที่จะต่อยอด งานดังกล่าวให้มีความยิ่งใหญ่ ปีละหนึ่งครั้ง ร่วมกับทางสมาคม ชมรมต่างๆ โดยการบูรณาการร่วมกันจัดงาน 3 หลักผสมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง แล้วบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศ ให้กลายเป็นเทศกาลห้ามพลาดให้ได้

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

---------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์กายภาพบำบัด (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.