นโยบาย ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่ - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่

ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่

อีสปอร์ต (eSports) หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic sports) คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด eSports เป็นส่วนหนึ่งของกีฬา
ที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดิโอเกม โดยมีการแข่งตามประเภทของวิดิโอเกม เช่น เกมวางแผนการรบ, เกมต่อสู้, เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, โมบา , 
เกมอินดี้ การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬาทั่วไป 

โดยทางทีมนครสงขลาก้าวหน้ามีความสนใจ และอยากสนับสนุนให้ลูกหลานที่เล่นกีฬาอีสปอร์ต (eSports) ได้รวมกลุ่มและต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องรับมือและตามโลกให้ทัน 

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

จัดระบบกล้อง CCTV ให้ใช้ได้ซักที
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสงขลา
ฟื้นเกิดพื้นที่ ให้เยาวชนกล้าแสดงออก ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.