นโยบาย สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ

สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ 

สภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.2560

เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และร่วมกำหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ ในการเข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชน

1. การสร้างความเป็นผู้นำและความเสียสละเพื่อส่วนรวม สภาเด็กและเยาวชนจะได้รับการฝึกการเป็นผู้นำที่ดี รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงความเสียสละ มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

2. มีความรอบรู้และการใช้ทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสังคม สภาเด็กและเยาวชนมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในประเด็นต่างๆ และช่วยเป็นกระบอกเสียงใน การสะท้อนปัญหาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับนโยบาย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ 

เทศบาลนครสงขลา นับเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วยเด็กและเยาวชนจำนวนมาก เราควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ให้พวกเขาได้พบกับ บรรยากาศการทำงาน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"  อย่างเป็นรูปธรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของพวกเขา ภายใต้การจัดการของนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนมืออาชีพ

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------
28 มีนาคม 2564

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ต่อยอดงานหลักเมือง ให้เป็นเทศกาลพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม เป็นหนึ่งเดียว
ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์ฟอกไตนครสงขลา (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสงขลา
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.