สมาชิกในทีม

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา

เขตเลือกตั้งที่ 1

1. ทิศเหนือ จดอ่าวไทย (กรมหลวงชุมพร)
2. ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย
3. ทิศตะวันตก
3.1 จดทะเลสาบสงขลา
3.2 จดถนนรามวิถี
3.3 จดถนนราชดำเนินนอก
3.4 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศตะวันตก (ถนนไทรบุรี)
4. ทิศใต้
4.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 1 - 11 , 12 - 27 (เลขคี่) และ 24 - 46 (เลขคู่) ถนนจะนะ
4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนพูนสุขอุทิศ 1 ตลอดสาย
4.3จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศใต้ (ถนนเก้าแสน)

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.