นโยบาย พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์กายภาพบำบัด (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย) - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์กายภาพบำบัด (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)

ศูนย์กายภาพบำบัด เป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิต
ประจำวันได้ตามปกติ 

โดยศูนย์หรือคลินิกจะมีทีมแพทย์ และทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญให้การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษา
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเพียงพอต่อการให้บริการ 

ซึ่งการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด จะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย ในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจ 
เพื่อให้ผู้รับการรักษาสามรถกลับมาใช้ชีวิต ได้อย่างปกติและมีความสุข

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์ฟอกไตนครสงขลา (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.