นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

สนับสนุนงบประมาณ อสม. / ชุมชน 100,000 บาท ต่อปี
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.