สมาชิกในทีม

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.